KLAUZULA INFORMACYJNA

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Viscon Group Poland sp. z o.o. ul. Inwestycyjna 12, 76-245 Płaszewko.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@viscon.eu, telefon +48 59 728 54 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  1. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą lub nie prowadzącą działalność gospodarczą: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z przedsiębiorcą.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane hostingodawcy poczty e-mail oraz spółkom powiązanym z Viscon Group Poland sp. z o.o.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie zostaną przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających oraz wymagalności ewentualnych roszczeń z umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz kopii Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemie informatycznym, do innego administratora danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą (osoby fizyczne będące stroną umowy, osoby reprezentujące osoby prawne będące stroną umowy) bądź zostały udostępnione przez stronę umowy (pracownicy strony umowy, osoby działające w imieniu przedsiębiorcy) w związku z realizacją umowy lub działaniami przed zawarciem umowy.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają profilowaniu

 

 

INFORMATION CLAUSE

 

ADMINISTRATOR IDENTITY

The administrator of personal data is Viscon Group Poland sp. z o.o.,  Inwestycyjna 12 Street, 76-245 Płaszewko.

 ADMINISTRATOR CONTACT DETAILS

The data administrator can be contacted via the email address rodo@viscon.eu, phone +48 59 728 54 00 or in writing to the address of the administrator’s office.

 PROCESSING OBJECTIVES AND LEGAL BASIS

  1. if you are a natural person conducting or not conducting business activity: processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is party or to take action at the request of the data subject before the conclusion of the contract (art. 6 para. 1 lit.b RODO).
  2. if you are persons employed by the entrepreneur or persons acting on his behalf: the processing is necessary for purposes resulting from legitimate interests pursued by the administrator or by a third party (art.6 par.1 lit.f RODO), i.e. to and to the extent necessary to perform the contract concluded with the entrepreneur.

 DATA RECIPIENTS

Your personal data may be shared and transferred to the e-mail host and companies associated with Viscon Group Poland sp. z o.o.

 TRANSFER OF PERSONAL DATA TO A THIRD COUNTRY OR AN INTERNATIONAL ORGANIZATION

Personal data will not be sent to a third country or international organization.

 DATA STORAGE PERIOD

Your personal data will be processed for the duration of the contract and legal obligations arising therefrom and the maturity of any claims from the contract.

 RIGHTS OF DATA SUBJECTS

You have the right to access and a copy of your data and the right to request their rectification, deletion or limitation, and the right to object. You can request the transfer of your data that we process in the IT system to another personal data administrator at any time.

 THE RIGHT TO COMPLAIN WITH A SUPERVISORY AUTHORITY

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data in the Member State of your habitual residence, place of work or place of alleged infringement. Office of the President of the Office for Personal Data Protection (UODO) Address: Stawki 2, 00-193 Warsaw Phone: 22 860 70 86

 SOURCE OF PERSONAL DATA ORIGIN

The data comes from data subjects (natural persons being a party to the contract, persons representing legal persons being a party to the contract) or have been made available by the contracting party (employees of the contracting party, persons acting on behalf of the entrepreneur) in connection with the performance of the contract or pre-contractual activities .

INFORMATION ON ANY DEMAND OR OBLIGATION TO PROVIDE DATA

Providing personal data is voluntary, but necessary to perform the contract or to take action before the conclusion of the contract.

 INFORMATION ABOUT PROFILING

The data provided by you are not subject to profiling.